Our Branches

THE SATARA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD., SATARA DIVISION OFFICE AND BRANCH LIST

KHATAV TALUKA :

Sr. No Name of the Branch Code No OPENING DATE Phone No.
  Division Office Vaduj     02161-232706
1 VADUJ 1006 01-03-1955 02161-231231
2 PUSEGAON 1022 17-01-1966 02375-260223
3 MAYANI 1024 25-02-1968 02161-270221
4 PUSESAVLI 1030 07-09-1970 02161-248223
5 KHATAV 1050 11-05-1974 02375-266230
6 KALEDHON 1068 09-09-1980 02161-244237
7 AUNDH 1073 04-06-1981 02161-262237
8 BUDH 1075 10-02-1982 02375-263238
9 NIMSOD 1100 16-05-1983 02161-240224
10 SIDHESHWAR KUROLI 1112 29-02-1984 02161-269247
11 KATARKHATAV 1117 18-10-1984 02161-242222
12 DISKAL 1119 14-11-1984 02375-264257
13 VADAGAON J.SWAMI 1120 19-11-1984 02161-288264
14 AMBAVADE 1139 30-06-1990 02161-241244
15 CHITALI 1173 04-12-1992 02161-229213
16 PALSHI(KHATAV) 1194 24-06-1996 02161-286203
17 VIKHALE(KHATAV) 1195 24-06-1996 02161-282346
18 VADUJ M.E. 1215 01-11-1999 02161-231420
19 MHASURNE 1225 23-02-2001 02161-274344
20 BHOSARE 1231 18-04-2001 02161-284354
21 VISAPUR 1250 27-08-2009 02161-249810
22 LALGUN 1255 01-04-2012 02375-204173
23 GURSALE 1262 27-05-2011 02161-280244
24 ENKUL 1263 27-05-2011  
25 NIDHAL 1276 08-07-2012  
26 TADAWALE (KHATAV) 1278 06-07-2012  
27 EXT. PUSEGAON M.E. (Br. PUSEGAON) 1300    
28 EXT. CHORADE (Br. VADGAON JS) 1306