सायबर सुरक्षा अभियान% तुमच्या डेस्कटॉप@मोबाइलवर रिमोट ऍक्सेस टूल@सॉफ्टवेअर असेल तर ते त्वरित काढून टाकावे -

vkfFkZd lekos'khdj.k %

ns'kkrhy ,dw.k yksdla[;siSdh eksBk oxZ v|kigh vkfFkZd {ks=ke/khy lsok lqfo/kkiklwu vfyIr vkgs- vlk oxZ vkfFkZd izokgkr ;kok ;klkBh Hkkjr ljdkjus MkW- lh- jaxjktu ;kaps vf/kiR;k[kkyh vkfFkZd lekos'khdj.k ;klkBh lferh LFkkiu dsyh vlwu ;klkBh dsanz 'kklukus nksu Lora= fu/kh miyC/k dsys vlysph ?kks"k.kk dsyh vkgs- R;kizek.ks ukckMZus ns'kkrhy cWdkauk ekxZn'kZuij lwpuk dsY;k vkgsr- vkiys cWdsus fyM cWdsps ekxZn'kZukuqlkj ßmacjBk rsFks [kkrs Þ gh fo'ks"k eksghe jkcowu ftYg;krhy vkfFkZd lsok lqfo/kkiklwu oaphr vl.kkjk oxZ cWdhax izokgkr ;kok ;klkBh vkfFkZd lekos'kh dj.;kph izfdz;k tksekus jkcfo.ksl lq:okr dsyh vkgs- ftYg;krhy loZ dqVqackph [kkrh m?kMwu ?ks.ks gk ;k izfdz;se/khy ifgyk VIik toGikl iw.kZ >kysyk vkgs- rlsp cWdsus nql&;k VI;ke/;s 257 'kk[kk lg xzkfe.k Hkkxke/;s 40 foLrkjhr d{kkps ek/;ekrwu ftYg;krhy tkLrhrtkLr ik= o xjtw dqVqackuk fofo/k Bsoh o dtZ brj cWdhax lqfo/kkps ;kstuk}kjs vFkZlgk¸;] foek mrjfo.ks ;klkBh ns[khy iz;Ruf'ky vkgksr-