काही संस्था@वेबसाईट अशी जाहिरात करीत आहेत की सातारा जि-म-सह- बँकेत लेखनिक@शिपाई यांच्या रिक्त पदांसाठी भरती आहे- मात्र हे खरे नसून सध्या बँकेने अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिध्द केलेली नाही- तरी सर्वांना विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या भरती साठी फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाईट वरील अधिसूचना@जाहिरात च ग्राह्य धरण्यात याव्यात-

izf'k{k.k lqfo/kk %

cWadsP;k dkedkt ikg.kh vuq"kaxkus ns'k@ijns'kkrhy izf'k{k.k laLFkkaps izf'k{k.kkFkhZ rlsp vkjchvk;@ukckMZ@ jkT; cWad o brj cWadkaps vf/kdkjh@inkf/kdkjh ;kaps HksVhpk ri'khy %

vkjchvk;@vkjihlhMh foHkkxkps vf/kdkjh ;kaph c¡d dkedkt ikg.kh vuq"kaxkus c¡dsl HksV dkWyst vkWQ vWxzhdYpjy c¡fdax varxZr vkjchvk; vf/kdk&;kaph c¡dsl HksV
JhyadsP;k lgdkjh c¡fdax {ks=krhy ofj"B vf/kdk&;kaph c¡dsl HksV egkjk"Vª jkT;kps lgdkj [kkR;kps uO;kus fu;qDr >kysys ftYgk mifuca/kd o lgk¸;d fuca/kd ;kaph c¡dsl HksV
 
dks&vkWijsVhOg dkWyst vkWQ eysf'k;kP;k vf/kdk&;kaph c¡dsl HksV