काही संस्था@वेबसाईट अशी जाहिरात करीत आहेत की सातारा जि-म-सह- बँकेत लेखनिक@शिपाई यांच्या रिक्त पदांसाठी भरती आहे- मात्र हे खरे नसून सध्या बँकेने अशी कोणतीही जाहिरात प्रसिध्द केलेली नाही- तरी सर्वांना विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या भरती साठी फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाईट वरील अधिसूचना@जाहिरात च ग्राह्य धरण्यात याव्यात-

c¡dsph fodklkRed okVpky

dkgh BGd ckchapk rif'ky [kkyhy izek.ks-

 • olqyh (RECOVERY) -
  'ksrh dtkZps olqyhlkBh c¡dse/;s Lora= foHkkx dk;Zjr vkgs- xr lgk o"kkZr c¡dsus 'ksrh dtkZph [kkyhy izek.ks olqyh dsyh vkgs
    30&06&14 30&06&15 30&06&16 30&06&17 30&06&18
  olqyh 99-52% 99-50% 98-13% 95-12% 98-13%
 • dtkZps Bsoh'kh izek.k (C.D.RATIO) -
  xr rhu o"kkZrhy dtkZps Bsoh'kh izek.k [kkyhyizek.ks
    2015&16 2016&17 2017&18
  dtkZps Bsoh'kh izek.k 56-48% 49-10% 47-46%
 • uQk {kerk PROFITABILITY
  xr rhu o"kkZrhy uQk {kerk izek.k [kkyhy izek.ks¼#- yk[kkr½
    2015&16 2016&17 2017&18
  uQk {kerk 3300 4000 3500
 • HkkaMoy i;kZIrrk CAPITAL ADEQUACY
  xr rhu o"kkZrhy CRAR izek.k [kkyhy izek.ks
    2015&16 2016&17 2017&18
  HkkaMoy i;kZIrrk 10-75% 11-82% 11-09%
 • vuqRikfnr dtsZ N. P. A.
  c¡dsph vuqRikfnr dtsZ # 1295-35 yk[k brdh vlwu]
  R;kps ,dw.k ;s.ks dtkZ'kh <kscG izek.k 0-29 VDds o fuOoG izek.k
  00-00 VDds vkgs- xr rhu o"kkZrhy vuqRikfnr dtkZps izek.k [kkyhyizek.ks
    2015&16 2016&17 2017&18
  vuqRikfnr dtsZ 0-37% 0-37% 0-29%
 • izfr'kk[kk mRikndrk PER BRANCH BUSINESS
  xr rhu o"kkZrhy izfr'kk[kk mRikndrsps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- yk[kkr½
    2015&16 2016&17 2017&18
  izfr'kk[kk mRikndrk 3026-78 3287-68 3444-99
 • izfrlsod mRikndrk PER EMPLOYEE BUSINESS
  xr rhu o"kkZrhy izfrlsod mRikndrsps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- yk[kkr½
    2015&16 2016&17 2017&18
  izfrlsod mRikndrk 608-48 692-68 582-73
 • ,dw.k Bsoh TOTAL DEPOSITS
  xr rhu o"kkZrhy ,dw.k Bsohsps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- dksVh½
    2015&16 2016&17 2017&18
  ,dw.k Bsoh 5246-82 5900-15 6565-76
 • ,dw.k dtsZ TOTAL LOANS
  xr rhu o"kkZrhy ,dw.k dtkZps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- dksVh ½
    2015&16 2016&17 2017&18
  ,dw.k dtsZ 4024-24 3862-98 4453-13
 • Hkkax HkkaMoy o fu/kh SHARE CAPITAL & RESERVES
  xr rhu o"kkZrhy Hkkax HkkaMoy o fu/khps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- dksVh ½
    2015&16 2016&17 2017&18
  Hkkax HkkaMoy o fu/kh 428-46 461-85 494-31
 • xqaro.kwd INVESTMENT
  xr rhu o"kkZrhy xqaro.kwdhps izek.k [kkyhyizek.ks ¼#- dksVh ½
    2015&16 2016&17 2017&18
  xqaro.kwd 2267-74 2904-70 3326-68